REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO B good.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.bgood.pl jest prowadzony przez Dorotę Czechowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą MDA Promotion Agencja Reklamowa Dorota Czechowska, ul. Nasienna 14, 72-006 Mierzyn posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 851-164-38-90, numer Regon: 811257056.
 2. Dane kontaktowe:
  1. adres pocztowy:
   MDA Promotion
   ul. Nasienna 14
   72-006 Mierzyn
  2. adres poczty elektronicznej: sklep@bgood.pl
  3. numer telefonu do kontaktowy: +48 91 43 95 745 w. 25, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).
 3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:
  1. Sprzedawca - Dorota Czechowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MDA Promotion Agencja Reklamowa Dorota Czechowska, ul. Nasienna 14, 72-006 Mierzyn, posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 851-164-38-90, numer Regon: 811257056;
  2. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny na stronie internetowej pod adresem www.bgood.pl
  3. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, w tym również Konsument, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie;
  4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej ze Sprzedawcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa zamówienie w Sklepie internetowym;
  5. Konto klienta – zbiór danych Klienta w aplikacji Sklepu internetowego, identyfikujący Klienta, niezbędny do złożenia Zamówienia.
  6. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  7. Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie internetowym, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określoną w zamówieniu.
  8. Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, niezbędnych do skompletowania przez Sprzedawcę zamówienia złożonego przez Klienta w Sklepie internetowym oraz powierzenia zamówionego towaru firmie kurierskiej w celu dostarczenia Klientowi;
  9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem aplikacji Sklepu internetowego, określające co najmniej: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta. Oświadczenie woli, o którym mowa w zdaniu poprzednim stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego Towarów będących przedmiotem zamówienia;
 4. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 5. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień prawa oraz wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

§ 2 Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności do składania zamówień, niezbędne jest by Klient korzystał z urządzeń spełniających następujące minimalne wymagania techniczne:
  1. posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet;
  2. posiadanie przeglądarki internetowej:
   1. Microsoft Edge z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub
   2. Mozilla Firefox w wersji 30.0 lub nowszej z włączoną obsługą Java, JavaScript i cookies lub
   3. Google Chrome w wersji 30.0 lub nowszej z włączoną obsługą Java, JavaScript i cookies.
  3. posiadanie oprogramowania obsługującego pliki w formacie .pdf.
  4. obsługującego minimalną rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
  5. posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail).
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa transmisji danych przekazywanych pomiędzy Sklepem internetowym a Klientem, zastosowano środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia.

§ 3 Rejestracja i logowanie

 1. Złożenie Zamówienia przez Klienta jest możliwe po uprzedniej rejestracji Konta klienta oraz zalogowaniu.
 2. Przeglądanie Towarów możliwe jest bez posiadania Konta klienta.
 3. Klient może zarejestrować Konto klienta w Sklepie internetowym po naciśnięciu łącza „Zaloguj się” a następnie wybraniu opcji utwórz konto lub w trakcie składania zamówienia.
 4. Zarejestrowanie Konta klienta wymaga wypełnienia formularza rejestracji. Rejestracja Konta klienta wymaga zapoznania się i akceptacji przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, a także wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych gwiazdką. Podanie danych oznaczonych gwiazdką niezbędne do założenia Konta Klienta, realizacji zamówień. Podanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne, jednak nie podanie danych oznaczonych gwiazdką uniemożliwia rejestrację Konta Klienta.
 5. Klient może zalogować się do Sklepu internetowego na Konto klienta podając wskazany podczas rejestracji adres e-mail oraz hasło.
 6. Klient może bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, żądać usunięcia Konta klienta przez przesłanie Sprzedawcy za pośrednictwem poczty email na adres: sklep@bgood.pl takiego żądania wraz ze wskazaniem adresu e-mail przypisanego do konta. Konto zostanie usunięte po potwierdzeniu autentyczności żądania.
 7. Sprzedawca może zablokować Konto klienta na okres 14 dni a następnie usunąć Konto klienta z ważnych przyczyn, do których należą w szczególności:
  1. korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu,
  2. korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje,
  3. korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego prawidłowe funkcjonowanie,
 8. Oświadczenie o zablokowaniu i usunięcie Konta klienta Sprzedawca może złożyć przesyłając je na adres email przypisany do Konta klienta.
 9. Zablokowanie lub usunięcie Konta klienta w wyniku złożenia oświadczenia przez którąkolwiek ze Stron, nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed tymi zdarzeniami.

§ 4 Składanie zamówień

 1. Zamówienia mogą być składane przez Klienta 24 godziny na dobę w dni robocze poprzez Sklep internetowy.
 2. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Brak akceptacji przez Klienta postanowień Regulaminu uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia Towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 3. Klient, może złożyć zamówienie po zalogowaniu się do Sklepu internetowego z wykorzystaniem Konta Klienta.
 4. Towar zamówiony w Sklepie internetowym może zostać dostarczony na wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Informacja o całkowitej cenie Zamówienia, która obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia, jest podawana w trakcie składania zamówienia oraz w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia.
 6. Cena, o której mowa w ust. poprzednim obejmuje całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia towaru.
 7. Do momentu naciśnięcia na łącze „Potwierdź zakup”, Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru Towaru, miejsca dostarczenia oraz sposobu płatności.
 8. Złożenie zamówienia następuje przez naciśnięcie przez Klienta na łącze „Potwierdź zakup”.
 9. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 10. Klient po złożeniu zamówienia dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem poczty e-mail.
 11. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości email od Sprzedawcy, o której mowa w poprzednim ustępie, zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 12. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej ust. 10 wiadomości email z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji.
 13. Jeżeli po złożeniu przez Klienta zamówienia obejmującego kilka Towarów, okaże się, że realizacja części zamówienia nie będzie możliwa w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta na adres poczty e-mail. W takim przypadku Klient może anulować zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie lub anulować złożone zamówienie w całości informując o tym Sprzedawcę przesyłając wiadomość email na adres: sklep@bgood.pl albo w formie pisemnej na adres pocztowy Sprzedawcy wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu.
 14. W sytuacji, o której mowa w ustępie poprzednim, gdy Klient dokonał już zapłaty za zamówiony towar z góry, Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą cenę lub jej odpowiednią część, w razie gdy zamówienie zostanie anulowane w części. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 15. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, Sprzedawca poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.

§ 5 Ceny Towarów

 1. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego nie zawierają kosztów dostarczenia Towaru. Koszty dostarczenia Towaru są podawane bezpośrednio przed zatwierdzeniem i złożeniem zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia obejmującej cenę Towaru i cenę dostawy Towaru.
 3. Informacje o cenie Towaru oraz jego opis zamieszczone są przy prezentowanym Towarze.
 4. Ceny Towarów umieszczonych w Sklepie internetowym mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na zamówienia złożone przed zmianą ceny.

§ 6 Formy płatności

 1. Dla Towaru zamówionego za pośrednictwem Sklepu internetowego Klient może wybrać następujący sposób płatności:
  1. za pobraniem - gotówką przy odbiorze zamówienia, za pośrednictwem firmy kurierskiej;
  2. przelewem - na rachunek bankowy: 90 1050 1559 1000 0090 9432 4424
 2. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Brak uiszczenia należnej opłaty może skutkować anulowaniem zamówienia.
 3. W tytule płatności należy podać numer składanego zamówienia.
 4. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Sprzedawcy.

§ 7 Realizacja zamówień

 1. Towary zamawiane za pośrednictwem Sklepu internetowego w sposób określony w § 4 niniejszego Regulaminu są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 2. Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane w dni robocze.
 3. Koszt dostarczenia zamówionego Towaru wynosi 15-20 zł niezależnie od liczby zamówionych towarów oraz wybranego przez Klienta sposobu płatności.
 4. Czas realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu internetowego, wynosi do 7 dni roboczych licząc od dnia:
  1. w przypadku wybrania płatności za pobraniem – od dnia następującego po dniu wysłania przez Sprzedawcę wiadomości email z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji;
  2. w przypadku wybrania płatności przelewem – od dnia następującego po dniu prawidłowego zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 5. Czas realizacji zamówienia, o którym mowa w ustępie poprzednim nie obejmuje czasu na dostarczenie przesyłki przez firmę kurierską na adres wskazany przez Klienta.
 6. Paragon VAT jest przesyłany na adres płatnika listownie. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT.

§ 8 Reklamacja

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny.
 2. Reklamacje na piśmie można przesłać za pośrednictwem poczty na adres MDA ul. Nasienna 14, 72-006 Mierzyn, z dopiskiem „B good. - reklamacja”
 3. Zgłoszenie reklamacji, w celu przyspieszenia jej rozpoznania, powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty e-mail, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 4. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Sprzedawcy dowód zakupu Towaru, np. w postaci kserokopii paragonu lub faktury.
 5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy towar do miejsca wskazanego w ust. 2 niniejszego Regulaminu.
 6. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 7. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi lub adresem email wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

§ 9 Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Bieg terminu, o którym mowa w ustępie poprzednim rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru.
 4. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części.
 5. Konsument może odstąpić od umowy informując Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład przez wysłanie pisma pocztą na adres: MDA Promotion ul. Nasienna 14, 72-006 Mierzyn, z dopiskiem „B good.” lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@bgood.pl Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z formularza, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie jest obowiązkowe. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 14-dniowego terminu na adres: MDA Promotion ul. Nasienna 14, 72-006 Mierzyn, z dopiskiem „B good.”.
 7. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 9. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sprzedawcę przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 12. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 10 Newsletter

 1. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom korzystania z Usługi Elektronicznej Newsletter (Newsletter).
 2. Usługa Elektroniczna Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu Klientów o promocjach, konkursach, wydarzeniach, nowościach i kolekcjach oferowanych przez Sprzedawcę poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez Sprzedawcę treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.
 3. Newsletter jest dobrowolny i nieodpłatny. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest przez czas nieoznaczony.
 4. W celu dokonania zgłoszenia do Newslettera należy wykonać następujące czynności:
  1. wypełnić prawidłowo formularz rejestracyjny:
   1. w pole o nazwie „Wpisz swój adres e-mail” należy wprowadzić adres e-mail, na który wysyłane mają być treści kolejnych edycji Newslettera. Wpisany adres e-mail musi należeć lub być w dyspozycji osoby rejestrującej się. Niedozwolone jest wykorzystywanie adresów poczty elektronicznej, które nie należą do osób dokonujących rejestracji.
   2. wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Klient dobrowolnie może wyrazić również zgodę na przetwarzanie podanych danych do celów marketingowych przez Sprzedawcę.
   3. kliknąć na przycisk „Zapisz”. Po tej czynności na adres e-mail, wprowadzony w procesie rejestracyjnym, wysłana zostanie informacja zawierająca link do procesu weryfikującego żądanie dodania skrzynki pocztowej do listy dystrybucyjnej Usługi Elektronicznej Newsletter.
  2. kliknąć na nadesłany na podany e-mail link do procesu weryfikującego żądanie dodania skrzynki pocztowej do listy dystrybucyjnej Usługi Elektronicznej Newsletter. Czynność ta potwierdza wolę dodania posiadacza rejestrowanego adresu e-mail do listy dystrybucyjnej Usługi Elektronicznej Newsletter. Od tej chwili, na zarejestrowane konto e-mail nadsyłane będą przez Sprzedawcę treści kolejnych edycji Usługi Elektronicznej Newsletter.
 5. Sprzedawca nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom czy podmiotom trzecim.
 6. Klient w każdym momencie ma prawo zrezygnować z Usługi Elektronicznej Newsletter. Subskrypcję można anulować, klikając na link „Rezygnacja” znajdujący się na dole każdego z przesłanych listów elektronicznych, wysyłając e-mail na adres sklep@bgood.pl. lub składając rezygnację na piśmie wysyłając ją na adres: MDA Promotion, ul. Nasienna 14, 72-006 Mierzyn.
 7. Usunięcie konta pocztowego e-mail Klienta z bazy adresowej Newsletter następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.
 8. Klient subskrybując Newsletter wyraża zgodę na wysyłanie przez Sprzedawcę za pośrednictwem Newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422) na podany w formularzu rejestracyjnym konto e-mail Klienta.
 9. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@bgood.pl. W zgłoszeniu reklamacji należy opisać szczegółowo zaistniały problem.

§ 11 Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń

Konsumentem posiada m.in następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą
 2. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
 3. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.
 4. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich
 5. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  1. www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
  2. www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php,
  3. www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.
 6. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). 

§ 12 Ochrona danych osobowych 

 1. Dane osobowe podane przez Klienta podlegają przetwarzaniu zgodnie z Polityką prywatności.

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim według prawa polskiego.
 2. Informacje dotyczące Towarów i ich ceny zamieszczone w Sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Regulamin” pod adresem www.bgood.pl oraz w siedzibie Sprzedawcy. Regulamin jest udostępniony w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach transakcji dokonywanej w Sklepie internetowym treści zawartej umowy.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie głównej Sklepu internetowego informacji o zmianie Regulaminu.
 6. Klient posiadający aktywne Konto klienta zostanie dodatkowo poinformowany o zmianie regulaminu wiadomością email na adres email wskazany przez Klienta.
 7. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o zmianie Regulaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu.
 8. Klient posiadający Konto klienta, w przypadku braku akceptacji regulaminu może w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu złożyć wniosek o usunięcia Konta klienta w sposób, o którym mowa w § 3 ust. 7 niniejszego Regulaminu.
 9. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.
 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta.
 11. Załącznikami do Regulaminu są:
  1. pouczenie o prawie odstąpienia od umowy które stanowi załącznik nr 1;
  2. wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2.
 12. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

Załącznik nr 1
POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

 1. w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy,
 2. w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno,
 3. w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach,
 4. zawarcia umowy - w przypadku umów o świadczenie usług.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, to jest Agencja Reklamowa Dorota Czechowska, ul. Nasienna 14, 72-006 Mierzyn, adres poczty e-mail: sklep@bgood.pl, numer telefonu +48 91 43 95 745 w. 25, o swojej decyzji o odstąpieniu 

od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład przez pismo wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@bgood.pl lub pismo wysłane pocztą na adres:

MDA Promotion
ul. Nasienna 14
72-006 Mierzyn

z dopiskiem „rezygnacja z zakupu”.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni na adres:

MDA Promotion
ul. Nasienna 14
72-006 Mierzyn

Załącznik nr 2
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Plik z formularzem do pobrania po kliknięciu w poniższy przycisk. Format pliku pdf.

POBIERZ PLIK