§ 1. Zawartość niniejszego dokumentu

 1. Niniejszy dokument stanowi zbiór informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz innych informacji związanych z korzystaniem ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://bgood.pl.
 2. Niniejszy dokument obejmuje w szczególności informacje jakie Administrator Danych Osobowych jest zobowiązany udostępnić osobom, których dane dotyczą w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące stosowania plików cookies lub innych podobnych technologii znajdują się również w Polityce cookies.

§ 2. Definicje

Ilekroć w Polityce Prywatności jest mowa o:

 1. Administratorze – należy przez to rozumieć Administratora Danych Osobowych;
 2. Serwisie – należy przez to rozumieć sklep internetowy BGood dostępny pod adresem https://bgood.pl;
 3. Kliencie – osobę fizyczną, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną korzystające z Serwisu;
 4. BGood – należy przez to rozumieć Dorotę Czechowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą MDA Promotion Agencja Reklamowa Dorota Czechowska, ul. Nasienna 14, 72-006 Mierzyn, posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 8511643890, numer Regon: 811257056;
 5. Produktach – należy przez to rozumieć rzeczy ruchome, prezentowane w Sklepie internetowym, mogące być przedmiotem Umowy Sprzedaży
 6. Umowie Sprzedaży – należy przez to rozumieć umowę sprzedaży Produktów zawierana albo zawarta między Klientem, a BGood za pośrednictwem Serwisu;

§ 3. Administrator Danych Osobowych

 1. Administratorem Danych Osobowych osób odwiedzających Serwis oraz Klientów jest Dorota Czechowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MDA Promotion Agencja Reklamowa Dorota Czechowska, ul. Nasienna 14, 72-006 Mierzyn, posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 8511643890, numer Regon: 811257056.
 2. Z Administratorem Danych Osobowych można kontaktować się:
  1. Pisemnie, na adres MDA Promotion Agencja Reklamowa Dorota Czechowska, ul. Nasienna 14, 72-006 Mierzyn z dopiskiem BGood;
  2. Drogą elektroniczną na adres: sklep@bgood.pl;
  3. Telefonicznie pod numerem telefonu +48 91 43 95 745 w. 25, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).

§ 4. Rodzaj, cele, podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 1. W celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu przetwarzane są dane osobowe osób odwiedzających Serwis oraz Klientów:
  1. informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji;
  2. logi systemowe, które zawierają dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać: czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce, informacje o adresie IP, informacje o urządzeniu końcowym.
 2. Dane, o których mowa w ust. 1 lit. b) nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Serwis, lecz w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić dane osobowe i w związku z tym Administrator obejmuje je pełną ochroną przysługującą na gruncie RODO.
 3. Informacje zawarte w plikach cookies określonych jako Niezbędne przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania Serwisu, czyli zapewnienia takich funkcji jak nawigacja w Serwisie i dostęp do jego zabezpieczonych obszarów. Bez tych plików cookie Serwis nie może funkcjonować prawidłowo.
 4. Informacje zawarte w plikach cookies określonych jako Funkcjonalne, Statystyka oraz Reklamy przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli na podstawie udzielonej zgody.
 5. Informacje zawarte w plikach cookies określonych jako Funkcjonalne przetwarzane są w celu zapisania informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie Serwisu.
 6. Informacje zawarte w plikach cookies określonych jako Statystyka przetwarzane są w celu określenia sposobów zachowania osób odwiedzających Serwis oraz Klientów.
 7. Informacje zawarte w plikach cookies określonych jako Reklamy przetwarzane są w celu wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników, w szczególności odpowiadają ich preferencjom.
 8. W celu prawidłowego świadczenia usług realizowanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności rejestracji i prowadzenia Konta klienta, przetwarzane są dane osobowe Klienta obejmujące:
  1. Imię i nazwisko,
  2. adres email;
  3. datę urodzenia.
 9. W celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Produktów przetwarzane są dodatkowe dane osobowe obejmujące:
  1. adres
  2. nazwa firmy, w przypadku Klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą,
  3. numer NIP, w przypadku Klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą,
 10. Dane, o których mowa w ust. 8 i 9 przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, ponieważ są niezbędne do zwarcia i wykonania umowy z Klientem.
 11. Ponieważ w związku z wykonaniem umowy sprzedaży Produktów wiążą się obowiązki podatkowe i rozliczeniowe dane obejmujące:
  1. adres email
  2. imię i nazwisko,
  3. nazwę firmy, w przypadku Klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą,
  4. numer NIP, w przypadku Klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą,
  5. dane rozliczeniowe,

przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, ponieważ są niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

 1. W celu rozpatrywania reklamacji Administrator przetwarza dane osobowe osób składających reklamacje, w szczególności:
  1. adres e-mail,
  2. imię i nazwisko Klienta
  3. treść reklamacji,
  4. okoliczności zdarzenia będącego przyczyną reklamacji,
  5. informacje pozyskane w toku rozpatrywania reklamacji, w tym wyjaśniania zdarzenia będącego jej przyczyną.

W toku rozpatrywania reklamacji Administrator może przetwarzać szereg innych informacji, w tym:

  1. informacje o korzystaniu przez Klienta z usług,
  2. pliki cookies lub inne podobne technologie, informacje o urządzeniach,
  3. logi systemowe.
 1. Dane, o których mowa w ust. 12 przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, ponieważ są niezbędne do wykonania umowy z Klientem.
 2. W przypadku podjęcia postępowania wyjaśniającego dotyczącego ewentualnego naruszenia postanowień regulaminu lub przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów, postępowania w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora lub przez innych Klientów lub osoby trzecie, a także obrony przed roszczeniami tych podmiotów, Administrator może przetwarzać dane osobowe Klientów, w szczególności określone w ust. 1, 8-9, 11-12, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.
 3. W przypadku konieczności podjęcia komunikacji z Klientem Administrator może przetwarzać dane osobowe obejmujące:
  1. adres email

na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu komunikacji w celach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.

 1. Subskrypcja Newslettera oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. W takim przypadku Administrator może przetwarzać dane osobowe obejmujące:
  1. adres email.
 2. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody w każdym czasie możliwe jest jej wycofanie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. Klient w każdej chwili może cofnąć wyrażoną zgodę poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej w zakresie dopuszczalności stosowania plików cookies lub innych podobnych technologii.
 4. W pozostałych przypadkach wycofanie zgody możliwe jest poprzez kontakt z Administratorem w sposób określony w § 3 ust. 2.

§ 5. Czas przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) są przetwarzane do czasu jej odwołania.
 2. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) przetwarzane będą do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy.
 3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)przetwarzane będą przez czas określony w przepisach prawa.
 4. Dane osobowe przetwarzane na podstawie uzasadnione interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) będą przetwarzane do czasu zrealizowania tego interesu.
 5. W każdym przypadku okres przetwarzania danych osobowych może być przedłożony do czasu przedawnienia roszczeń.

§ 6. Odbiorcy Danych

 1. Administrator może przekazywać dane osobowe osób odwiedzających Serwis oraz Klientów odbiorcom działającym poza strukturą Administratora dla realizacji celów wymienionych w § 4 w zakresie niezbędnym do ich realizacji. Odbiorcami danych są:
 2. podmioty, którym dane osobowe muszą zostać udostępnione na podstawie przepisów prawa, w szczególności są to organy administracji publicznej takie jak organy administracji skarbowej. Dane mogą być również udostępniane organom innych państw członkowski UE oraz sądom w zakresie wynikającym z prawa wspólnotowego lub krajowego;
 3. podmioty, z którymi Administrator współpracuje w celu wykonania swoich zadań, zrealizowania praw lub wykonania zobowiązań, w szczególności świadczącym usługi informatyczne, windykacyjne, kadrowe, księgowe, transportowe, marketingowe, archiwizacji lub niszczenia dokumentów;
 4. podmioty będące samodzielnymi administratorami danych, w szczególności takie jak:
  1. podmioty świadczące usługi prawne, audytorskie, doradztwa podatkowego;
  2. podmioty certyfikujące, tj. nadające i weryfikujące posiadane uprawnienia;
  3. podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);
  4. podmioty świadczące usługi kurierskie lub pocztowe.
 5. Współpracując podmiotami, o których mowa w ust. 1 lit. b Administrator powierza im dane osobowe w zakresie niezbędnym do zrealizowania zadań i obowiązków. Dzięki zawieraniu odpowiednich zapisów umownych oraz stosowaniu innych środków takich jak kontrole powierzane dane osobowe przetwarzane są w sposób chroniący prywatność.
 6. Administrator nie ma wpływu na sposób oraz zakres przetwarzania danych osobowych przez podmioty, o których mowa w ust. 1 lit. c.

§ 7. Transfer danych do państw trzecich

Dane osobowe osób odwiedzających Serwis oraz Klientów będą przetwarzane w kraju znajdującym się w Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwanym dalej EOG.

Jeśli miałoby dochodzić do przekazywania informacji poza Europejski Obszar Gospodarczy, będzie się to odbywać wyłącznie w ramach procedur wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych.

§ 8. Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:
  1. dostępu do danych – uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
  2. otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu;
  3. sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych;
  4. usunięcia danych – żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania;
  5. ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy:
   1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
   2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
   3. Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
   4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
  6. przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła Administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu Administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
  7. sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach Administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas Administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów Administratora, Administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach;
  8. cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez Administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona
 2. Z praw wskazanych w ust. 1 można skorzystać kontaktując się z Administratorem w sposób określony w § 3 ust. 2
 3. Aby mieć pewność, że wnioskodawca jest uprawniony do skorzystania z praw określonych w ust. 1 Administrator może prosić wnioskodawcę o podanie dodatkowych informacji pozwalających na dokonanie identyfikacji.

§ 9. Prezes Urzędu Ochrony Danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

 1. listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu;
 3. telefonicznie: (22) 531 03 00

§ 10. Obowiązek podania danych

 1. Podanie danych, o których mowa w § 4 ust. 8 – 9, 12 jest obowiązkiem umownym. W przypadku odmowy podania tych danych nie będzie możliwe zawarcie lub wykonanie umowy z Administratorem.
 2. Podanie danych, o których mowa w § 4 ust. 11 jest obowiązkiem ustawowym. Konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości świadczenia usług ze strony Administratora.
 3. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania może uniemożliwić:
  1. osiągnięcie pełnego komfortu korzystania z Serwisu – w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 5;
  2. prowadzenie statystyk dotyczących funkcjonowania Serwisu i podnoszenia przez Administratora jakości świadczonych usług – w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 6;
  3. wyświetlanie dopasowanych treści marketingowych – w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 7, co nie wpłynie jednak na ilość wyświetlanych reklam;
  4. skorzystanie z Serwisu – w pozostałych przypadkach.

§ 11. Zamiana Polityki Prywatności

 1. Polityka Prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 2. O wszelkich zmianach Polityki Prywatności Administrator będzie informował na stronach Serwisu, zaś Klientów dodatkowo wiadomością w ramach wewnętrznego systemu komunikacji w ramach Serwisu.
 3. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 01.01.2021 roku.