Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest firma MDA Promotion Agencja Reklamowa Dorota Czechowska z siedzibą w ul. Nasienna 14, 72-006 Mierzyn, NIP: 8511643890
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
 3. Konkurs trwa od 3 lutego 2024 do 12 lutego 2024 godz. 23:59.
 4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone: 13 lutego za pośrednictwem fanpage’a marki Bgood.
 5. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/bgood.sklep

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na napisaniu komentarza pod postem konkursowym odpowiadającego na pytanie: jaki produkt marki Bgood wybrałbyś / wybrałabyś na prezent walentynkowy i dlaczego?
 2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedz.
 3. W konkursie zostanie wyłonionych 2 zwycięzców.
 4. Najciekawsza praca konkursowa zostanie wybrana przez komisję konkursową.
 5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook.
 6. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.
 7. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.

Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie jest:
  • nagroda za 1 miejsce: 2 x bilet w formie elektronicznej na koncert Krzysztofa Antkowiaka (18.02.2024, godz. 19:00, w Szczecinie, lokalizacja: Nowa Dekadencja Szczecińskie Centrum Kultury)
  • nagroda za 2 miejsce: karta podarunkowa o wartości 100 zł do wykorzystania w sklepie internetowym marki Bgood (www.bgood.pl)
 2. Nagrodę zostanie przesłana na adres email zwycięzcy, który Zwycięzca musi podać za pośrednictwem wiadomości prywatnej na portalu Facebook.
 3. Nagrodę należy odebrać najpóźniej do dnia 18.02.2024 po tym czasie Nagroda traci ważność.
 4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
 7. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: agata@bgood.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis: Konkurs Walentynki z Bgood 2024.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

Obowiązek informacyjny

 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest MDA Promotion Agencja Reklamowa Dorota Czechowska z siedzibą w ul. Nasienna 14, 72-006 Mierzyn, NIP: 8511643890. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: agata@bgood.pl
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku https://www.facebook.com/bgood.sklep
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia
  obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage https://www.facebook.com/bgood.sklep
 4. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.