REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1. Postanowienia ogólne

  1. Sklep internetowy działający pod adresem www.bgood.pl, prowadzony jest w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym formularzy elektronicznych takich jak np. rejestracja konta użytkownika, formularz kontaktowy, dostęp do przeglądania treści serwisu, newsletter przez Dorotę Czechowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą MDA Promotion Agencja Reklamowa Dorota Czechowska, ul. Nasienna 14, 72-006 Mierzyn, numer NIP: 8511643890, numer Regon: 811257056, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
  2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:
   1. Sprzedawca – Dorota Czechowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MDA Promotion Agencja Reklamowa Dorota Czechowska, ul. Nasienna 14, 72-006 Mierzyn, posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 8511643890, numer Regon: 811257056;
   2. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny na stronie internetowej pod adresem https://bgood.pl;
   3. Klient – czyli:
    • osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych
    • osoba prawna,
    • jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną;
   4. Konto klienta – zbiór danych Klienta w aplikacji Sklepu internetowego, identyfikujących Klienta, niezbędny do złożenia Zamówienia, oznaczony indywidualną nazwą (Loginem) i Hasłem. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Towarów, śledzenie statusu Zamówienia, dostęp do historii Zamówień, dokonywania zwrotów oraz innych usług udostępnianych przez Sprzedawcę;
   5. Koszyk – element oprogramowania Sklepu internetowego, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Towarów;
   6. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie internetowym, umożliwiający utworzenie Konta;
   7. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
   8. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na wysyłaniu do Klientów informacji handlowych o Towarach, nowościach i promocjach w Sklepie internetowym;
   9. Dni robocze – oznaczają każdy dzień poza sobotami, niedzielami lub dniami ustawowo wolnymi od pracy zgodnie z katalogiem dni wolnych od pracy określonym w ustawie z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy;
   10. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie internetowym, mogąca być przedmiotem Umowy Sprzedaży, szczegółowo określona w Zamówieniu;
   11. Cena – ceny podane w Sklepie internetowym są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT);
   12. Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, niezbędnych do skompletowania przez Sprzedawcę Zamówienia złożonego przez Klienta w Sklepie internetowym oraz powierzenia zamówionego Towaru firmie kurierskiej w celu dostarczenia Klientowi;
   13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem aplikacji Sklepu internetowego, określające co najmniej: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania Zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta. Oświadczenie woli, o którym mowa w zdaniu poprzednim stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego Towarów będących przedmiotem Zamówienia;
   14. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
   15. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego;
   16. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
   17. Regulamin – niniejszy dokument tj. Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną.
  3. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
  4. Sprzedawca, w ramach prowadzonego Sklepu internetowego, świadczy na rzecz Klientów usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną w postaci:
   1. Konta klienta – świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też pisemnie na adres wskazane w § 2.
   2. umożliwiania Klientom składania Zamówień, zawierania Umów Sprzedaży, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie – świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia;
   3. umożliwienia Klientom korzystania z usług Koszyka – świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą przejścia do Formularza zamówienia albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania korzystania z Koszyka;
   4. Newsletter – świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też pisemnie na adres wskazane w § 2.
  5. Klient jest zobowiązany w szczególności do:
   1. podawania w udostępnionych w ramach Sklepu Internetowego formularzach wyłącznie prawdziwych oraz aktualnych danych;
   2. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania. Klient może zmienić dane wprowadzone podczas tworzenia Konta klienta w każdym czasie w ramach właściwych opcji dostępnych na Koncie klienta;
   3. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;
   4. terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów w pełnej wysokości;
   5. terminowego odbioru Towarów zamówionych przy wykorzystaniu sposobu dostawy i płatności za pobraniem.
  6. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, o których mowa w ust. 4, oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Towaru, która została wskazana w §8 Regulaminu) Klient może składać:
   1. pisemnie na adres: ul. Nasienna 14, 72-006 Mierzyn,
   2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: agata@bgood.pl.
  7. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji, o której mowa w ust. 6:
   1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości,
   2. żądania Klienta,
   3. danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 • Złożenie reklamacji pominięciem zalecanego opisu reklamacji nie wpływa na skuteczność samego złożenia reklamacji, jednak może wpłynąć na czas jej rozpoznania.

  1. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do oświadczenia w terminie o którym mowa w zdaniu poprzednim, uważa się, że Sprzedawca uznał reklamację Klienta.
  2. Wszystkie Towary udostępnione w Sklepie internetowym są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały zgodnie z obowiązującym przepisami prawa wprowadzone na rynek polski.
  3. Wszelkie Umowy w Sklepie internetowym zawierane są w języku polskim.
  4. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  5. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień prawa oraz wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

  § 2. Kontakt ze Sklepem

  1. Adres Sprzedawcy: ul. Nasienna 14, 72-006 Mierzyn.
  2. Adres e-mail Sprzedawcy: agata@bgood.pl
  3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 502 777 697 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient)
  4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 90 1050 1559 1000 0090 9432 4424
  5. Niezależnie od postanowień niniejszego Regulaminu, Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych na stronie Sklepu internetowego.

  § 3. Wymagania techniczne

  1. Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu internetowego oraz składania Zamówień na Towary, niezbędne są:
   1. posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet;
   2. posiadanie przeglądarki internetowej:
    • Microsoft Edge z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub
    • Mozilla Firefox w wersji 30.0 lub nowszej z włączoną obsługą Java, JavaScript i cookies lub
    • Google Chrome w wersji 30.0 lub nowszej z włączoną obsługą Java, JavaScript i cookies.
   3. posiadanie oprogramowania obsługującego pliki w formacie .pdf.
   4. obsługującego minimalną rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
   5. posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail).

  § 4. Rejestracja i logowanie

  1. Przeglądanie Towarów możliwe jest bez posiadania Konta klienta.
  2. Złożenie Zamówienia przez Klienta możliwe jest:
   1. bez uprzedniej rejestracji Konta Klienta,
   2. po zarejestrowaniu Konta klienta oraz zalogowaniu.
  3. Założenie Konta w Sklepie internetowym jest darmowe.
  4. Klient może zarejestrować Konto klienta w Sklepie internetowym po naciśnięciu łącza „Zaloguj się” a następnie wybraniu opcji utwórz konto lub w trakcie składania Zamówienia.
  5. Zarejestrowanie Konta klienta wymaga wypełnienia formularza rejestracji. Rejestracja Konta klienta wymaga zapoznania się i akceptacji przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Podanie danych oznaczonych gwiazdką jest niezbędne do założenia Konta Klienta oraz realizacji Zamówień. Podanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne, jednak nie podanie danych oznaczonych gwiazdką uniemożliwia rejestrację Konta Klienta.
  6. Klient może zalogować się do Sklepu internetowego na Konto klienta, podając wskazany podczas rejestracji adres e-mail oraz hasło.
  7. Klient może bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, żądać usunięcia Konta klienta przez przesłanie Sprzedawcy za pośrednictwem poczty email na adres: agata@bgood.pl takiego żądania wraz ze wskazaniem adresu e-mail przypisanego do konta. Konto zostanie usunięte po potwierdzeniu tożsamości wnioskodawcy.
  8. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności:
   1. korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu,
   2. korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje,
   3. korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego prawidłowe funkcjonowanie,
  9. Oświadczenie o zablokowaniu Konta klienta, Sprzedawca może złożyć przesyłając je na adres email przypisany do Konta klienta.
  10. Zablokowanie Konta klienta w wyniku złożenia oświadczenia przez którąkolwiek ze Stron, nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed tymi zdarzeniami.

  § 5. Składanie Zamówień

  1. Zamówienia w Sklepie internetowym można składać przez całą dobę we wszystkie dni w roku.
  2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Brak akceptacji przez Klienta postanowień Regulaminu uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia Towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego.
  3. Klient, może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się do Sklepu internetowego z wykorzystaniem Konta Klienta.
  4. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego w następujący sposób, kolejno:
   1. Klient dodaje wybrany/e Towar/y do Koszyka po czym przechodzi do Formularza zamówienia,
   2. Klient posiadający Konto potwierdza w Formularzu zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. Klient, który nie posiada Konta musi samodzielnie wypełnić formularz Zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży,
   3. Klient wybiera jeden z udostępnianych przez Sprzedawcę sposobów dostawy,
   4. Klient wybiera sposób zapłaty Ceny i ewentualnych pozostałych wskazanych w Formularzu zamówienia, sumarycznych kosztów realizacji Umowy Sprzedaży, obejmujących w szczególności cenę dostawy,
   5. Klient przesyła Sprzedawcy Zamówienie (składa ofertę). Złożenie Zamówienia następuje przez naciśnięcie przez Klienta na łącze „Potwierdź zakup”. W przypadku Klienta, który nie posiada Konta klienta i nie akceptował wcześniej Regulaminu, wymagana jest akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności,
   6. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego Zamówienie Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach panelu „Koszyk” poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z Koszyka. Usunięcie danej pozycji może spowodować automatycznie usunięcie również innej pozycji z Koszyka z uwagi na bezpośredni związek pomiędzy Towarami,
   7. Do momentu naciśnięcia na łącze „Potwierdź zakup”, Klient ma możliwość modyfikowania Zamówienia w szczególności w zakresie wyboru Towaru, miejsca dostarczenia oraz sposobu płatności.
  5. Informacja o całkowitej cenie Zamówienia, która obejmuje Cenę Towaru oraz koszty jego dostarczenia, jest podawana w trakcie składania Zamówienia oraz w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta Zamówienia.
  6. Cena, o której mowa w ust. 5 obejmuje całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi kosztami dostarczenia towaru.
  7. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
  8. Klient po złożeniu Zamówienia dostaje potwierdzenie złożonego Zamówienia za pośrednictwem poczty e-mail. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail od Sprzedawcy, o której mowa w poprzednim ustępie, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą.
  9. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej ust. 8 wiadomości email z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przyjęcia Zamówienia do realizacji.
  10. Jeżeli po złożeniu przez Klienta Zamówienia obejmującego kilka Towarów, okaże się, że realizacja części Zamówienia nie będzie możliwa w czasie przewidzianym na realizację Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta na adres poczty e-mail. W takim przypadku Klient może anulować Zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie lub anulować złożone Zamówienie w całości informując o tym Sprzedawcę przesyłając wiadomość email na adres: agata@bgood.pl albo w formie pisemnej na adres pocztowy Sprzedawcy wskazany w § 2 niniejszego Regulaminu.
  11. W sytuacji, o której mowa w ust. 10, gdy Klient dokonał już zapłaty za zamówiony towar z góry, Sprzedawca zwróci Klientowi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni zapłaconą cenę lub jej odpowiednią część, w razie gdy Zamówienie zostanie anulowane w całości lub w części. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności – w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

  § 6. Cena i formy płatności

  1. Wiążąca dla stron transakcji jest Cena widniejąca przy Towarze w momencie złożenia Zamówienia przez Klienta.
  2. Podane Ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową Sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy i składaniu Zamówienia.
  3. Sprzedaż Towarów w Sklepie internetowym może odbywać się w ramach promocji. Zasady promocji określone są w odrębnym regulaminie. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania Zamówienia.
  4. Dla Towaru zamówionego za pośrednictwem Sklepu internetowego Klient może wybrać następujący sposób płatności:
   1. za pobraniem – gotówką przy odbiorze Zamówienia, za pośrednictwem firmy kurierskiej;
   2. przelewem – na rachunek bankowy: 90 1050 1559 1000 0090 9432 4424;
   3. za pomocą karty płatniczej;
   4. za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych.
  5. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu iMoje.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce [Płatności]
  6. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu iMoje.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909.
  7. Klient nie może łączyć różnych sposobów płatności, dokonując zapłaty za zakupione Towary objęte jednym zamówieniem.
  8. W tytule płatności należy podać numer składanego Zamówienia.
  9. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty, po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Sprzedawcy oraz uzyskaniu jego zgody.
  10. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności kartą płatniczą, płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
  11. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
  12. Sprzedawca może skontaktować się z Klientem, celem przypomnienia o płatności, w tym wysyłając wiadomość e-mail. Nieuiszczenie płatności w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia, a następnie w dodatkowym 3 dniowym terminie, liczonym od dnia wysłania powyższego przypomnienia, może spowodować anulowanie Zamówienia przez Sprzedawcę. Klient może również do momentu otrzymania wiadomości o wysłaniu Zamówienia anulować je bez ponoszenia konsekwencji, kontaktując się ze Sprzedawcą, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy – nie dotyczy to jednak Towarów wyprodukowanych według specyfikacji Klienta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

  § 7. Realizacja Zamówień

  1. Towary zamawiane za pośrednictwem Sklepu internetowego w sposób określony w § 5 niniejszego Regulaminu są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem firmy kurierskiej, na adres podany przez Klienta przy składaniu Zamówienia.
  2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar, będący przedmiotem Umowy Sprzedaży bez wad.
  3. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
  4. Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane w dni robocze.
  5. Na czas otrzymania przesyłki składa się:
   1. czas realizacji Zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki),
   2. czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.
  6. Czas realizacji Zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu internetowego, wynosi do 7 dni roboczych licząc od dnia:
   1. w przypadku wybrania płatności za pobraniem – od dnia następującego po dniu wysłania przez Sprzedawcę wiadomości email z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji;
   2. w przypadku wybrania płatności przelewem – od dnia następującego po dniu prawidłowego zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
  7. Czas realizacji Zamówienia, o którym mowa w ustępie poprzednim nie obejmuje czasu dostawy na adres wskazany przez Klienta.
  8. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił Towary o różnym terminie realizacji, Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla Towaru o najdłuższym terminie.
  9. Wraz z Towarem wydawane są faktura VAT (o ile nie została wybrana faktura elektroniczna) albo paragon fiskalny.
  10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

  § 8. Reklamacje

   1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w przepisach ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.
   2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w następujący sposób:
    1. pisemnie na adres: MDA, ul. Nasienna 14, 72-006 Mierzyn, z dopiskiem „B good. – reklamacja”;
    2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: agata@bgood.pl.
   3. Zaleca się, by zgłoszenie reklamacji, w celu przyspieszenia jej rozpoznania, zawierało w szczególności:
    1. imię i nazwisko,
    2. adres do korespondencji,
    3. adres poczty e-mail, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej,
    4. datę nabycia Towaru,
    5. rodzaj reklamowanego Towaru,
    6. dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia,
    7. żądanie Klienta, a także
    8. preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

  Złożenie reklamacji pominięciem zalecanego opisu reklamacji nie wpływa na skuteczność samego złożenia reklamacji, jednak może wpłynąć na czas jej rozpoznania.

  1. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:
   1. złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna,
   2. żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta; z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.
  2. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
  3. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji niezbędnych do jej rozpoznania, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi lub adresem email wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
  4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Towar wadliwy na adres wskazany w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu. Koszt dostarczenia Towaru ponosi Sprzedawca.
  5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, przy czym bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
  6. Jeśli na Towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie Towaru w Sklepie internetowym.

  § 9. Odstąpienie od umowy

  1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 i 8, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: agata@bgood.pl bądź też listownie na adres: MDA ul. Nasienna 14, 72-006 Mierzyn, z dopiskiem „B good.”.
  2. Termin na odstąpienie od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa biegnie od:
   1. objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik – dla Umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży),
   2. objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów – w przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony,
   3. objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części w przypadku Umowy, która, obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach,
   4. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
  3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od Umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Klient może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
  4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
  5. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru.
  6. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  7. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
  8. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Klienta o konieczności poniesienia tych kosztów.
  9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, chyba że Sprzedawca nie poinformował go o prawie odstąpienia od umowy.
  10. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  11. Powyższe regulacje nie wyłączają odpowiedzialności Sprzedawcy określonych w § 8, w związku z niezgodnością towaru z umową.

  § 10. Newsletter

  1. Korzystanie z usługi Newsletter jest dobrowolne i bezpłatne.
  2. Czas, przez który Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów usługę Newsletter, jest nieoznaczony.
  3. Usługa świadczona drogą elektroniczną – Newsletter polega na informowaniu Klientów o promocjach, konkursach, wydarzeniach, nowościach i kolekcjach oferowanych przez Sprzedawcę poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez Sprzedawcę treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.
  4. Rejestracja w bazie subskrybentów następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem: {{ link }}.
  5. W ramach rejestracji Klient wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
  6. Podany w procesie rejestracji adres e-mail musi należeć lub być w dyspozycji osoby rejestrującej się. Niedozwolone jest wykorzystywanie adresów poczty elektronicznej, które nie należą do osób dokonujących rejestracji.
  7. Na podany w procesie rejestracji adres email wysłana zostanie informacja z linkiem aktywacyjnym subskrypcji Newslettera. Klient poprzez kliknięcie na podany link, kończy proces weryfikacji żądania dodania skrzynki pocztowej do listy dystrybucyjnej Newslettera. Czynność ta potwierdza wolę dodania posiadacza rejestrowanego adresu e-mail do listy dystrybucyjnej Newslettera. Od tej chwili, na zarejestrowane konto e-mail nadsyłane będą przez Sprzedawcę treści kolejnych edycji Newslettera.
  8. Subskrybent w każdej chwili może usunąć swoje dane poprzez rezygnację z subskrypcji pod adresem: {{ link }}, wysyłając e-mail na adres: agata@bgood.pl. lub składając rezygnację na piśmie wysyłając ją na adres: MDA Promotion, ul. Nasienna 14, 72-006 Mierzyn.
  9. Usunięcie konta pocztowego e-mail Klienta z bazy adresowej Newsletter następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.
  10. Klient subskrybując Newsletter wyraża zgodę na wysyłanie przez Sprzedawcę za pośrednictwem Newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym e-mail Klienta.
  11. Reklamacje w kwestiach technicznych związanych z funkcjonowaniem Newslettera można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: agata@bgood.pl.
  12. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za treści wiadomości Newsletter na zasadach ogólnych. Oferty Towarów przedstawiane w treści Newslettera nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działania innych Klientów ingerujące w treść wiadomości Newsletter.

  § 11. Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Dorota Czechowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MDA Promotion Agencja Reklamowa Dorota Czechowska, ul. Zięby 6 Kościno, 72-002 Dołuje, numer NIP: 851-164-38-90, numer Regon: 811257056.
  2. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności znajdują się w Klauzulach informacyjnych oraz Polityce prywatności, która dostępna jest na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce Polityka Prywatności.

  § 12. Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń

  1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe regulacje mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.
  2. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich) lub w regulacjach stosowanych przez odpowiednie podmioty właściwe w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich.
  3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
  4. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 332 lub 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa).
  5. Klient może skorzystać z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  6. wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego;
  7. wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej;
  8. pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  9. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
  10. Skorzystanie z określonych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń może być ograniczone do osób posiadających status konsumenta w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

  § 13. Postanowienia końcowe

  1. Niniejszy regulamin nie wyłącza możliwości stosowania odrębnie określonych regulacji w przepisach prawa (w tym w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, czy w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich).
  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  3. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Sklepu internetowego.
  4. Regulamin może ulec zmianie z ważnych przyczyn jak: zmiana przepisów prawa; zmiana sposobów płatności i dostaw oraz zmiana zakresu i form usług świadczonych drogą elektroniczną – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień Regulaminu.
  5. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie głównej Sklepu internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Sklepu internetowego przez okres co najmniej 14 kolejnych dni roboczych. Klienci posiadający Konto klienta zostaną dodatkowo poinformowani przez Sprzedawcę o zmianie przez przesłanie na adres e-mail, wskazany przez nich w Formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
  6. Powiadomienie o zmianie Regulaminu, w sposób określony w ust. 5, nastąpi nie później niż na 7 dni roboczych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient posiadający Konto klienta, nie akceptuje zmienionej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 7 dni od daty poinformowania o zmianie. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług elektronicznych z zastrzeżeniem zachowania wszelkich praw nabytych przez strony.
  7. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sklep internetowy do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
  8. Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r.